• LinkedIn

Lidmaatschap

Als u lid wordt van DLTC heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van alle faciliteiten, de accommodatie en de door de club aangeboden activiteiten.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap dan kunt u hieronder een inschrijfformulier downloaden en dit met een originele pasfoto opsturen naar de ledenadministratie. De KNLTB-pas is na ± 3 weken beschikbaar aan de balie in de kantine. Ter overbrugging kan een tijdelijke pas worden aangevraagd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij leden die DLTC gemachtigd hebben tot automatische incasso, zal de contributie geïnd worden in 4 termijnen gedurende de maanden februari t/m mei. Inning zal steeds plaatsvinden rond de 23e van de maand.

De jaarlijkse contributie voor 2021 bedraagt:

  • Senioren € 152,50
  • Jeugd (tot 18 jaar) € 76,-
  • Jonge jeugd (t/m 9 jaar) € 35,-
  • Studenten € 92,-
  • Competitielid € 62,-

Nieuwe leden betalen € 20,00 inschrijfgeld.

(Besluiten algemene ledenvergadering voorbehouden). De contributie wordt via een incasso-opdracht in vier termijnen geïncasseerd.

Jeugd/studenten

Kinderen kunnen in het jaar waarin ze zeven jaar worden, lid worden van DLTC. Deze leeftijd geldt ook voor de trainingen (behoudens uitzonderingen). Onder de jonge jeugd verstaan we alle jeugdleden die op de laatste dag van het jaar nog 9 jaar oud zijn. De overige jeugdleden zijn die jeugdleden die op de laatste dag van het jaar nog geen 18 jaar zijn.

Het studentenlidmaatschap geldt voor alle studenten tot 27 jaar die een bewijs van inschrijving kunnen overleggen. Het maakt niet uit of ze thuis- of uitwonend zijn.

Gezinskorting

Als er meer dan drie leden uit één gezin lid zijn van DLTC, dan betaalt het vierde en volgende lid de helft van de normale contributie, waarbij het tellen begint bij het oudste gezinslid. Het aantal leden op één correspondentieadres in de ledenadministratie is hiervoor maatgevend.

Verlies KNLTB-pas

Bij verlies van de KNLTB-pas zal een nieuwe pas aangevraagd moeten worden via de ledenadministratie (bij geen gehoor via het secretariaat). Kosten: € 7,00 exclusief portokosten. De levertijd hiervan is ongeveer 2 weken. Indien dit niet acceptabel is, zal tevens een KNLTB (papieren) noodpas moeten worden aangevraagd.

Adreswijziging

Adreswijzigingen moeten schriftelijk of via e-mail lidmaatschap@dltc.nl gemeld worden bij de ledenadministratie. 

Opzegging
Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk gemeld te worden bij de ledenadministratie. Voor opzeggingen na deze datum is DLTC gerechtigd om contributie in rekening te brengen.

Trainingen moeten apart worden aangevraagd en het lesgeld is niet bij de contributie inbegrepen.

Meer vragen? Mail dan naar: lidmaatschap@dltc.nl